اعلام قرآن

اهل کتاب

اهل کتاب

اهل كتاب به معناي صاحبان كتاب آسماني و پيروان اديان الهي است. يهود و نصارا، مصداق روشن اهل كتاب از منظر قرآن ‌اند و تورات و انجيل، كتاب آسماني آنان است. اگر اهل كتاب مصداق ديگري داشت، بايد از كتاب آسماني سومي نيز در كنار تورات و انجيل ياد مي ‌شد. مورد خطاب بودن يهود و نصارا يا يكي از آن دو در همه كاربردهاي اهل كتاب نيز مدعاي ياد شده را تأييد مي ‌كند.(1) اهل كتاب بودن صايئيان و مجوسيان هيچ مستند قرآني ندارد و فقط يادكرد آنان در كنار يهود و نصاراست كه چنين پنداري را پديد آورده است.(2) قرآن به رغم همه دشمني هاي اهل كتاب يا اسلام و مسلمانان، ضمن رعايت احترام و جدا كردن صف آنان از بت ‌پرستان، اصل دين و كتاب آسماني آنان را تأييد(3) و با جدا كردن صف حق جويان از گمراهان اهل كتاب، ايمان و صفات نيك دسته ‌اي را مي ‌ستايد و كفر و عناد و صفات زشت گروهي ديگر را نكوهش مي‌ كند.(4) بنا بر آيات قرآن، صالحان اهل كتاب سرانجام اهل نجات بوده، به عذاب الهي گرفتار نخواهند شد؛ اما از صريح آياتي ديگر كيفر اخروي كفرپيشگان آنان به دست مي ‌آيد.(5)
___________________
1. نساء: 153؛ مائده: 66-65؛ حشر: 11.
2. حج: 17.
3. آل عمران: 65.
4. آل عمران: 114-110؛ طبري، جامع البيان، مج‌5‌، ج‌7، ص‌4‌ـ‌5‌؛ طريحي، مجمع ‌البحرين، ج‌3، ص‌522‌ـ‌523؛ طوسي، التبيان، ج‌1، ص‌349؛ طبرسي، مجمع البيان، ج‌1، ص‌314؛ الميزان، ج‌4، ص‌375.
5. بقره: 62؛ مائده: 69؛ مکارم شيرازي، نمونه، ج‌4، ص‌204.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.