نبوت در قرآنپرسش و پاسخ

آیا پيامبر فرموده اند: «سوره هود، پشت مرا شكست»؟

آیا این درست است كه پیامبر فرموده اند: «سوره هود، پشت مرا شكست»؟ در صورت صحت، علت آن را بیان كنید؟

الف ـ آن چه كه در روایات آمده، این است كه پیامبراكرم(ص) فرموده اند: «شیبتنى سورة هود؛ سوره هود مرا پیر كرد».[21]
ب ـ روایات دیگرى نیز آمده است كه پیامبراكرم افزون بر این سوره، سوره واقعه، حاقه و … را نام برده اند.[22]
ج ـ اگر مجموع سوره ها ملاحظه شود، مسئله مشترك بین آنها «قیامت» است. بدیهى است كه به یاد قیامت بودن و حوادث آن، براى انسان، به ویژه انسان هاى كامل، روز خوشى را باقى نمى گذارد.[23]
د ـ اگر تنها سوره هود، لحاظ شود، درباره علت بیان یاد شده (پیرى) از ابن عباس، در ذیل آیه 118 آمده است: «هیچ آیه اى بر پیامبراكرم(ص) شدیدتر و دشوارتر از آیه (فاستقم كما امرت و من تاب معك)؛ استقامت كن آن چنان كه دستور یافته اى و هم چنین كسانى كه با تو هستند، نبود.[24]
حضرت امام خمینى، در این باره مى فرمایند: «امر به استقامت در دو سوره هود و شورى آمده است». در سوره شورى، امر شده كه پیامبراكرم استقامت كند، ولى در سوره هود، امر شده كه پیامبر و امت استقامت كنند، استقامت امت را هم در سوره هود خواسته است. این سوره است كه ـ این آیه است كه ـ پیامبراكرم مى فرماید مرا پیر كرد. این آیه براى این كه امر مشكل و مهمى (قیام براى خدا و استقامت دنبال آن قیام را همراه مردم) بیان مى كند، پیامبر را پیر كرد.[25]
—————
[21] فضل طبرسى، مجمع البیان، ج 3، جزء 11، ص 110.
[22] فضل طبرسى، مجمع البیان، ج 3، جزء 11، ص 110.
[23] ر.ك: المیزان، ترجمه محمدباقر موسوى همدانى، ج 11، ص 104.
[24] فضل طبرسى، مجمع البیان، ج 3، ص 227.
[25] امام خمینى، صحیفه نور، ج 6، ص 276.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.