نبوت در قرآنپرسش و پاسخ

آیا همه كارهایى كه به ظاهر خارق العاده مى نماید، مى توان معجزه نامید؟

آیا همه كارهایى كه به ظاهر خارق العاده مى نماید، مى توان معجزه نامید؟

كارهایى كه عنوان خارق العاده به خود مى گیرند، اقسام مختلفى دارند كه تنها یك قسم آن معجزه است، براى آن كه تفاوت معجزه با سایر كارهاى خارق العاده روشن شود، لازم است اقسام آن را یاد آور شویم:
1 ـ كارهاى خارق العاده اى كه پس از تمرین ها و ریاضت هاى بسیار انجام مى شود؛ مانند خوردن سمّ، خوابیدن بر روى میخ هاى نوك تیز، راه رفتن برروى طناب در هوا ونظایر آن.
2 ـ كارهایى كه اسباب طبیعى خاصى دارد، ولى از نظر دیگران پوشیده است؛ مانند كسى كه وارد آتش مى شود و نمى سوزد، یا خطى را مى نویسد كه جز نویسنده اش نمى تواند بخواند، كه در مورد نخست ماده اى نامرئى و نسوز به بدن خود مالیده است و در صورت دوم خط را با مركبى مخصوص نوشته است كه جز در شرایط خاصى نظیر قرار دادن آن در مقابل آتش و مانند آن دیده نمى شود.
3 ـ كارهایى كه با سرعت و مهارت خاصى انجام مى شود و به واسطه این سرعت فوق العاده، سبب طبیعى آن دیده نمى شود و از آن به «چشم بندى» تعبیر مى شود.
4 ـ تصرف هاى خارق العاده كه برخى در دستگاه بدنى یا فكر و روح دیگران مى كنند؛ مانند ایجاد محبت و دوستى یا عدوات و دشمنى، خواب كردن(تنویم مغناطیسى)، بیمار ساختن، احضار ارواح و نظایر آن. منشأ این كارها در حقیقت، قدرت فوق العاده نفس و اراده افراد است كه از راه ریاضت هاى روحى خاصى به دست آمده است، زیرا نفس و اراده انسان به طور طبیعى بر بدن و قواى بدنى خود، برترى دارد و آن را در مسیر خواست هاى خویش به كار مى گیرد و به واسطه ریاضت هاى روحى دایره قدرت و نفوذ او گسترش یافته و در جسم و روح دیگران نیز تأثیر مى گذارد و كارهاى خارق العاده مزبور را انجام مى دهد. نقش برخى از اوراد و اذكار را نیز در انجام چنین كارهایى مى توان از قبیل اسباب و عوامل مؤثر در تقویت نفس و اراده آن دانست.
گاهى ممكن است، كارهاى خارق العاده اى از قبیل آن چه نام برده شد و پیش گویى هایى را از طریق ارتباط با شیاطین و جن انجام دهد، چرا كه به دلایل نقلى و شواهد تجربى، شیاطین و جن نیز از قدرت هاى خارق العاده برخوردارند.
5 ـ تصرف در طبیعت و انجام كارهایى خارق العاده، مانند تبدیل عصا به اژدها، بیرون آوردن آب از سنگ، شفاى بیماران،زنده كردن مردگان، گفتوگو با جمادات، پیمودن مسافت هاى طولانى در زمانى بسیار كوتاه، بدون استفاده از وسایل طبیعى، آزاد ساختن فردى محبوس از زندان، بدون آن كه مأموران زندان متوجه شوند و نظایر آنها با استفاده از قدرت غیبى الهى، در تاریخ زندگى پیامبران و اولیاى الهى نمونه هاى بسیارى داشته است.
بدیهى است، در تحقق كارهاى خارق العاده نیز قدرت فوق العاده نفس و اراده مؤثر است. این قدرت فوق العاده از راه تهذیب نفس و ریاضت هاى روحى حاصل شده است، ولى این قدرت، جز با ریاضت و مشیت الهى اعمال نمى شود و خواندن دعاها و ذكرهاى خاص یا به جا آوردن نماز و مانند آن از اسباب و علل زمینه سازى مى باشند، كه نفس را آماده دریافت عنایت و مشیت ویژه الهى مى سازد، تا معجزه جامه عمل بپوشد. از موارد یاد شده، سه مورد نخست در حقیقت خارق العاده نیستند، بلكه همگى اسباب طبیعى دارند و خارق العاده دانستن آنها به دلیل عدم آگاهى از اسباب و عوامل طبیعى آنها است. بدین جهت، وقتى مثلا كارهاى شعبده بازان كه سریع انجام مى شود، به صورت آهسته انجام شود، سبب آن شناخته شده، كارى معمولى جلوه مى كند. دو قسم اخیر، واقعاً خارق العاده اند و بدون استفاده از اسباب و علل طبیعى تحقق مى یابند و همگى در سه جهت مشابهت دارند:
الف. قدرت فوق العاده «نفس و اراده» انسان در تحقق آنها مؤثر است.
ب. این قدرت فوق العاده از راه ریاضت هاى خاص روحى انجام مى شود.
ج. گاهى عوامل نامرئى یا غیبى نیز در وقوع آنها دخالت دارند.
پس هر كارى كه به ظاهر خارق العاده مى نماید، معجزه نیست. معجزه تعریف و ویژگى هایى دارد كه قبلا گفته شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.