معاد در قرآنپرسش و پاسخ

آیا حیوانات عالم برزخ دارند؟

آیا حیوانات عالم برزخ دارند؟

از برخى آیات قرآن مانند: آیه 38، سوره انعام و آیه 5، سوره تكویر و روایات اسلامى استفاده مى شود كه برخى از حیوانات نیز حشر دارند و در قیامت حاضر شده و در حد آگاهى و مسؤلیت هایشان، حساب رسى مى شوند و هر كدام به حق خود مى رسند. چون حیوانات در مرحله اى ساده و پایین از تكلیف قرار دارند و به اندازه فهم و شعور مختصر و ضعیفى كه دارند تكلیف براى آنها قابل تصور است؛ به همین جهت حشر آنها هم با انسان ها تفاوت دارد.
حیوانات بعد از آن كه به حسابشان رسیدگى شد و به حق خود رسیدند، برخى به بهشت متناسب با جایگاه خودشان مى روند.
ممكن است از بحث حشر برخى از حیوانات در قیامت استفاده شود كه برخى از حیوانات داراى عالم برزخ نیز هستند، چون عالم برزخ بر سر راه تمام كسانى كه قرار است محشور شوند، قرار دارد و در حقیقت كسانى كه از دنیا مى روند تا برپایى روز قیامت، در عالم برزخ به سر مى برند.[68]
—————
[68] ر.ك: بحارالأنوار، ج 7، ص 276؛ المیزان، ج 7، ص 73 ـ 83؛ نمونه، ج 5، ص 221 ـ 227؛ طبرسى، مجمع البیان، ج 10، ص 249.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.