آل یاسین

آل یاسین

مفسران در این باره نظرات مختلفی دارند. برخی آن را نامی دیگر برای حضرت الیاس‌ علیه السلام می دانند. برخی دیگر نیز مقصود از این واژه‌ را کلیه کسانی می دانندکه به حضرت الیاس‌ علیه السلام مربوط بودند و پیرو مکتب او شدند. برخی هم آن را طبق نقلی‌، نام پدر حضرت الیاس‌ علیه السلام می دانند و طبق نقل دیگری از نام‌ های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله‌؛ بنایراین‌، «آل یاسین‌» یا به معنای خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ‌یا خاندان یاسین‌، پدر حضرت الیاس‌ علیه السلام است‌.(1) برخی مفسران نیز آن را به معنای سلام بر آل محمد صلی الله علیه و آله دانسته اند، همچنان که در روایتی آمده است که مقصود از «سَلَـَم‌ٌ عَلَی‌ََّ إِل‌ْ یاسِین‌»، سلام بر آل محمد صلی الله علیه و آله است‌.(2)
___________________
1. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه‌، ج 19، ص 145؛ طبرسی، مجمع البیان‌، ج 8، ص 329؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج 26، ص 163؛ تفسیر بیضاوی‌، ج 3، ص 469ـ470.
2. حسینی استرآبادی، تأویل الایات الظاهره‌،ص 489ـ490؛ الحاکم الحسکانی، شواهد التنزیل‌، ج 2، ص 165ـ166.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.