اعلام قرآن

آل يعقوب

آل یعقوب

مفسران دریاره آل ‌یعقوب چند نظر بیان کرده اند:
1. عده ‌ای معتقدند كه آل ‌یعقوب، برادران حضرت یوسف علیه السلام هستند، به نام های: روبین (روییل) شمعون، لاوی، یهودا، بنیامین، دان، نفتولی یا نفثالی (نفتالی) اوشیر، (اَشر) یشسوخور، كوذ، و‌زیولون.(1) برخی نیز به جای سه نام آخر ریالون، یشجر و حاد را آورده اند.(2)
2. برخی دیگر افزون بر برادران حضرت یوسف علیه السلام، آن را شامل حضرت یعقوب علیه السلام و همسرش نیز دانسته ‌اند.(3)
3. به نظر برخی آل‌ یعقوب، به تمام خانواده حضرت یعقوب علیه السلام، شامل فرزندان و غیر فرزندانش گفته می ‌شود که بنابراین حضرت یوسف علیه السلام را نیز در بر می‌گیرد.(4)
4. برخی دیگر نیز مقصود ‌از آل‌ یعقوب را پیامبران بنی ‌اسرائیل از حضرت یوسف تا حضرت عیسی علیهما السلام دانسته اند.(5)
قرآن از بنی یعقوب و ذریه یعقوب نیز سخن گفته كه با بعضی از نظرها در معنای آل‌ یعقوب یكسان است. واژه ‌های بنی ‌اسرائیل و اَسباط نیز از واژگان نزدیك و حتی بر اساس برخی آرا، مساوی با آل‌ یعقوب است؛ زیرا در عهد عتیق نیز لقب یعقوب بن ‌اسحاق، «اسرائیل» است.(6)
_________________
1. میبدی، كشف‌ الاسرار، ج5‌، ص8‌؛ طبرسی، مجمع ‌البیان، ج5‌، ص321؛ تفسیر قرطبی، ج9، ص86‌ .
2. طبرسی، همان، ج‌5‌، ص‌323.
3. المیزان، ج‌11، ص‌82‌.
4. زمخشری، الكشّاف، ج‌2، ص‌445؛ آلوسی، روح ‌المعانی، مج‌7، ج‌12، ص‌281.
5. صادقی تهرانی، محمد، الفرقان، ج‌12 و 13، ص‌28.
6. ر.ک: بقره: 133-132؛ انعام: 87؛ مریم: 58؛ كتاب مقدس، پیدایش 32: 28 و 29؛ قاموس كتاب مقدس، ص‌53‌؛ حقی، اسماعیل، روح ‌البیان، ج‌3، ص‌62.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.